دسته: دیو و ماه پیشونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت پانزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت پانزدهم

این بار نبردی چشم در چشم میان آفت ظالم و ماه پیشونی معصوم در می‌گیرد. آفت تنها در آن سو ایستاده و ماه پیشونی و خانواده‌اش در کنار هم در این سو. حتی الفت، تنها دختر آفت هم از او روی بر می‌گرداند…

قسمت 15 (پایانی)

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت چهاردهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت چهاردهم

نبردی با فاصله میان آفت با سلاح دسیسه‌اش و ماه پیشونی با سلاح هوش‌اش. نبردی که این بار ماه پیشونی راه تا آستانه سوختن در آتش پیش می‌برد و باعث می‌شود که ماه پیشونی به راز بزرگ و دلیل کینه آفت پی ببرد…

قسمت 14

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت سیزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت سیزدهم

ماه پیشونی، بابا ابریشمی را می‌یابد و وقتی می‌فهمد که از اقوام اوست، کنجکاو می‌شود که دلیل این همه کینه و عداوت آفت را از خانواده‌اش بیابد…

قسمت 13

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت دوازدهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت دوازدهم

به بابا ابریشمی نزدیک شده‌اند ولی در ادامه مسیر باید از جنگلی خطرناک بگذرند. جنگلی به نام هزار افسون، با هزاران افسون و طلسم و دوال پا…

قسمت 12

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت یازدهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت یازدهم

پشیر و پشور دو دیو دو قلو هستند که یکی فقیر است و در کنار مردم و دیگری ظالم است و نشسته بر سریر قدرت. اولی لباس مندرس به تن دارد و دومی لباس ناپلئون بناپارت با ارتشی از دیوهای نیزه به دست؛ ارتشی که ماه پیشونی و مردم شهر باید با اتحاد و شجاعت شکستشان بدهند…

قسمت 11

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت دهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت دهم

در قسمت 10 سریال دیو و ماه پیشونی، ماه پیشونی و ارژنگ با کمک مردم شهر، فسفودی خان را شکست می‌دهند، پیروز می‌شوند و به شهری تازه می‌روند. در آن جا با مانعی بزرگتر روبرو می‌شوند: یک دیو ظالم که خود را ناپلئون بناپارت می‌پندارد و برای حکومت بر مردم ترجیح می‌دهد آن‌ها را در فقر و گرسنگی نگه دارد…

قسمت 10

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت نهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت نهم

ماه پیشونی با همراهان تازه و نوجوانش برای شکستن طلسم شهر باید کلید شکستن این طلسم را بیابد: کلیدی که گم شده است!

قسمت 9

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت هفتم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت هفتم

در شهری که همه سرگرم گوشی‌هایشان هستند، یافتن تعدادی شنونده مراسم نقالی و شکستن طلسم این شهر بسیار سخت می‌نماید؛ اما ماه پیشونی برای رسیدن به پدر و مادرش از هیچ طلسمی هراس ندارد…

قسمت 7

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت ششم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت ششم

برای یافتن دوست صمیمی و نقال بابا ابریشم و گرفتن نشانی از او وارد شهری مدرن می‌شوند؛ شهری که در آنجا فضای مجازی حرف اول را می‌زند و نشانی از شاهنامه و نقالی نیست...

قسمت 6