دانلود فیلم سینمایی تقاطع

دانلود فیلم سینمایی تقاطع

مینو که شوهرش مرده است قصد دارد با داریوش ازدواج کند. اما نگران تنها فرزندش امیر است. امیر بیشتر اوقات خود را با پدرام که یکی از دوستان دانشگاهی اش است می گذراند. در یکی از روزها، پدرام و امیر در سانحه تصادف باعث مرگ دو نفر می شوند. در این تقاطع که حادثه رخ داده مینو، امیر و آدم های دیگری حضور دارند که به نوعی با تقاطعی بزرگ در زندگی رو به رو شده اند…