دانلود فیلم ازدواج به سبک قدیم

دانلود فیلم ازدواج به سبک قدیم

خانم بزرگ که از نوادگان قاجار است با عکس لطف الله خان، جد بزرگش که در اطاق نصب کرده است صحبت و درد دل می کند. یکی از روزها که لطف الله خان از درون قاب عکس بیرون می آید، خانم بزرگ با مشاهده آن غش می کند و …