دانلود فیلم سینمایی آنجا

دانلود فیلم سینمایی آنجا

این فیلم در خصوص دلاوری های بختیاری های ایران است. روایتی ساده و برشی کوتاه از زخمی عمیق و کهنه، حکایت همتباران عشق و همزادان رنج های بی پایان، در آنجا عدالت معنا ندارد. باید رفت و آنجا را دید…

نسخه قانونی