دانلود فیلم سینمایی آزادراه

دانلود فیلم سینمایی آزادراه

روحانی جوانی که درگیر یک موقعیت تراژیک عاشقانه است، نا خواسته وارد ماجرایی می شود. او که خود قضاوت نیز می خواند بر سر دوراهی انتخاب بین عشق و ایمان قرار می گیرد…